IMG_3786 (1).jpeg header.jpg IMG_3861.jpeg

ALV 22 januari jl

27-1-2015
Nieuwsafbeelding

Afgelopen donderdagavond was de extra ALV voor het beoordelen van de financiële rapportage 2013-2014 en de begroting van de (al lopende) 2014-2015. Er was ondanks het extra-karakter een mooie opkomst. Om 20 uur opende Frank de vergadering. 

De highlights:

- de financiële rapportage (mbv Twinfield) was nu afgerond en beoordeeld door de kascommissie. Zij (Dina Eringa en Ygerne Imhoff) hadden de administratie in goede orde aangetroffen en adviseerde de vergadering positief voor decharge. Maar wel met een waarschuwing: de huisvestingskosten (gebouw en velden) liggen rond de helft van de begroting, een slechte ontwikkeling! Zie ook verderop. 

- de ALV verleende met een mager applaus de decharge aan de penningmeester. Mager was het vanwege het negatieve resultaat.

- Veel vragen over het tegenvallende resultaat van de kantine. Er was een goede omzet, en desondanks beperkt resultaat. Penningmeester noch kantinecommissie heeft daar een goede verklaring voor kunnen vinden. Te weinig afgerekend wellicht? In dit lopende seizoen moet de kassa en meer voorraadcontrole dit verlies beperken tot minimaal.

- Veel vragen en discussie waren er over de accommodatiekosten. Een presentatie over het verloop van deze kosten over de jaren (van gratis oud clubhuis naar "eigen”  nieuw clubhuis en van 1 naar 2 velden); en de opbouw van de gebruiksvergoeding aan de beherende stichting gaf wel inzicht in de oorzaken van deze sterk gegroeide kosten. Duidelijk werd dat in de jaarlijkse vergoeding alleen kosten zitten die "we zelf hebben gewild”.  Dat ze desondanks tegenvallen is vooral te wijten aan het te beperkte inzicht in oorzaak en (financieel) gevolg in de eerste jaren van de beheerstichting.

- Het stroomgebruik voor de veldverlichting bleek een fors onderdeel van de accommodatiekosten; het bestuur start een bewustwordingscampagne voor zuinig gebruik.

- We gaan ook kijken naar het aandeel van de huisvestingskosten bij andere verenigingen

- De begroting 2014-2015 werd goedgekeurd

- Ook hier veel vragen, door de eerder genoemde oorzaken en de toegenomen trainingskosten (fiscale maxima vrijwilligersvergoeding) verwachten we dit jaar een fors negatief resultaat

- Niet aan de orde in deze ALV, maar in de vergadering in mei zal het bestuur vrijwel zeker komen met een aanpassing van de contributies om de gestegen kosten het hoofd te bieden

- Er komt een besparingsplan: energiegebruik, zonnestroom, meer vrijwilligers-trainers, minder zaalhuur, schoonmaken

- Tenslotte lag het contributie reglement voor. Dat werd aangenomen. Eén besluit daarin: 

- Lid worden van SMHC gaat inschrijfkosten vragen. Doel is "draaideur leden” te ontmoedigen en (vooral) het genereren van meer inkomsten. De inschrijfkosten werden vastgesteld op € 30,-

- In de afsluiting zette Frank 2 vrijwilligers in de bloemen: Mirjam Drenth en Jeannette van der Steen van de kantinecommissie. Zij hebben met succes veel energie gestoken in het  structureren van het kantinegebruik. De 's avonds bemande kantine, de kassa, het voorraadbeheer vroegen en vragen veel energie maar het is het waard.  Er waren al veel positieve reacties daarop, en hulde!