header.jpg Coronavlag1.png

Stukken ALV 18 oktober

7-10-2012
Nieuwsafbeelding

Agenda Algemene Ledenvergadering SMHC


Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de algemene leden vergadering op 18 oktober a.s.


De stukken voor de vergadering en een zip bestand dat je kunt downloaden staan in Documenten/Algemene LedenvergaderingDatum: 18 oktober 2012

Plaats: clubhuis

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur


1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda

4. Verslag ALV d.d. 6 oktober 2011 


5. Verslag ALV d.d. 24 januari 2012 


6. Jaarverslag 2011/2012


7. Update nieuwe clubhuis


8. Kantine

Momenteel wordt bij de nieuwbouw uitgegaan van aparte kantines, keuken en

opslagruimte voor DVB en SMHC. O.a. om de mogelijkheid van verpachting open te

houden zou een gezamenlijke kantine te overwegen zijn. Dit is het moment om er in

ieder geval met elkaar over te praten.


9. Verlichting 1e veld


10. Financiën

a. Jaarverslag 2011/2012

b. Exploitatie 2011/2012

c. Verslag kascommissie

d. Decharge penningmeester

e. Begroting 2012/2013 inclusief contributievoorstel


11. Samenstelling bestuur

Aftredend is Arnold de Jong, bestuurslid HRM en Ton Plomp, voorzitter.

Het bestuur stelt voor om Frank de Ruijter te benoemen als voorzitter en Wietse

Dusseldorp te benoemen tot bestuurslid. De bedoeling is dat Wietse binnen het

bestuur de portefeuille technische zaken gaat behartigen.


12. W.v.t.t.k.

13. Rondvraag

14. Sluiting.Gerelateerd nieuws