SMHC loves hockey.jpg Screen Shot 2017-01-28 at 16.40.01.jpg header2017.04.jpg header jan2017.06.jpg

Informatie over de contributie

De contributiebedragen van SMHC worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Voor het seizoen 2017-2018 zijn deze als volgt:De veldcontributie is ongeacht of het lid wel of geen wedstrijden speelt. Er is dus geen sprake (meer) van een "trainingslidmaatschap"
Voor "hockeyfamilies" geldt een korting per persoon vanaf het 3e lid. (Vanaf 3e lid e.v. 20%, 30%, 40%, 50% en 100%)
Aanmelding kan het gehele jaar door en de verschuldigde contributie zal bij inschrijving na de start van het seizoen naar rato in rekening worden gebracht (vanaf 1 dec 1/6 deel per maand).
De inschrijfkosten bedragen € 30,-  te voldoen bij definitief lidmaatschap.


Betaalmogelijkheden

INCASSO

Nieuwe leden zijn verplicht om bij het aangaan van hun lidmaatschap een machtiging tot automatische incasso te verlenen. De clubcontributie wordt op 10 september gefactureerd en op of omstreeks 27 september afgeschreven. 

Betaling van de contributie moet voor 1 oktober plaatsvinden. Bijdragen voor zaalhockey en eventueel andere activiteiten worden via automatische incasso geïnd nadat de betrokkenen hierover zijn geïnformeerd.  

Als incasso’s om administratieve reden of wegens saldotekort niet worden uitgevoerd, heeft het lid voor de contributie tot 1 november daaropvolgend de tijd om aan de verplichting te voldoen. 


Betalen in termijnen

De clubcontributie kan in 4 incasso-termijnen worden betaald. (op 27 sept, 27 nov, 27 jan, 27 mrt)  Dit kan worden aangegeven op het inschrijfformulier. Bestaande leden kunnen dit aangeven door een mail te zenden naar [email protected]. Vermeld a.u.b. als onderwerp "contributie in 4 termijnen", en geef naam en lidnummer aan in de mail.


Betalen per nota

Leden die al langer lid van de Sneeker MHC zijn en geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een factuur voor de contributie en dienen het verschuldigde bedrag binnen 3 weken te voldoen.
Het banknummer van de club is NL62 RABO 0134 2434 47 tnv Sneeker Mixed Hockey Club.

Herinneringen en aanmaningen
Na 2 herinneringen wordt een aanmaning verzonden. Voor deze aanmaning zijn aanmaningskosten verschuldigd.

Als er op 1 maart nog (een deel van de) contributie openstaat kan het  bestuur besluiten tot schorsing van het lid voor de trainingen en de wedstrijden.

Als er een probleem is met het voldoen van de contributie, graag tijdig contact zoeken met de penningmeester. 
Voorkomt spam, ellende en extra kosten: betaal op tijd!

*) Zaalcontributie
De zaalcontributie is voor de Jongste Jeugd inbegrepen in de clubcontributie (muv Funkey, zij trainen niet in de zaal en hebben winterstop). (de bedragen zijn samengevoegd)