header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Afkortingen op Sneek  Aantal vragen: 5
 ALV  Aantal vragen: 1
 Bankrekening  Aantal vragen: 1
 Clubhistorie  Aantal vragen: 1
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 EMMA Helpdesk  Aantal vragen: 7
 Gevonden Voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Huisregels   Aantal vragen: 1
 Kleding  Aantal vragen: 1
 Lid worden/Opzeggen  Aantal vragen: 3
 Sponsoring  Aantal vragen: 3
 Training  Aantal vragen: 2
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Lid worden/Opzeggen
Aanmelding/opzegging  
Aanmelding van het lidmaatschap dient te geschieden via de website. Nadat het formulier hier op de site is ingevuld, dient dit te worden uitgeprint, ondertekend en opgestuurd te worden naar het ledensecretariaat van de Sneeker Mixed Hockey Club: De Bourbonstraat 31 8606 BK Sneek. Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt de contributie na rato in rekening gebracht.
 
Nieuwe leden zijn verplicht om bij het aangaan van hun lidmaatschap een machtiging tot automatische incasso af te geven. De contributie wordt op of omstreeks 15 september afgeschreven. Bijdragen voor Zaalhockey en eventueel ander activiteiten worden via automatische incasso geïnd nadat hierover de betrokkenen via de e-mail hierover zijn geinformeerd. Als deze incasso’s om administratieve reden of wegens saldotekort niet worden uitgevoerd, heeft het lid voor de contributie tot 1 november van dat seizoen te voldoen.
 
 
Bij extreme nalatigheid met betrekking tot de contributieverplichting kan het bestuur de algemene ledenvergadering voorstellen een lid te royeren totdat aan de financiële verplichtingen is voldaan. Gedurende dit royement is het voor dat lid dan niet mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging, alsmede om lid te worden bij een andere hockeyvereniging. 
 
 
 
Opzegging dient schriftelijk voor 1 mei van enig jaar plaats te vinden bij de Ledenadministratie. Opzeggen kan via mail: [email protected]. Wordt na 1 mei opgezegd, dan is de contributie voor het volgend seizoen toch verschuldigd. Let wel: zorg dat je altijd een bevestiging krijgt van je opzegging. Een mailtje komt nog wel eens terecht in een 'verkeerde inbox'.

Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg met en goedkeuring van de secretaris toegestaan, waarbij voor 15 juli de definitieve beslissing aan de secretaris moet worden medegedeeld. In geval van opzegging voor 1 mei beslist het bestuur over een eventuele restitutie van de contributie. Dit wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend (langdurige blessures of verhuizingen).

 
Voorwaarden lidmaatschap Junioren  
Om de jeugdleden van hockeyclub Sneek de vereiste faciliteiten, begeleiding en training te kunnen geven, doet het bestuur niet alleen een beroep op de eigen senioren, maar ook op ouders en andere vrijwilligers. Ouders/verzorgers dienen zich goed te realiseren dat zij door het opgeven van hun kind als lid van hockeyclub Sneek ook zelf verplichtingen op zich nemen. Ook tijdens en rond trainingen en wedstrijden blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kind. Hockeyclub Sneek stelt een ieder in staat om op een sportieve wijze bezig te zijn, doch is geen dumpplaats voor kinderen, waar ouders geen tijd voor hebben.

Regels
Leden zijn onderworpen aan de zogenaamde 'huisregels' van Hockeyclub Sneek, die de goede gang van en bij de club beogen; deze huisregels zijn gepubliceerd op de website. Daarnaast worden deze gepubliceerd in het bewaarsticky. Dit is een eenmalige uitgave met allerlei gegevens en adressen die aan het begin van ieder seizoen verschijnt. Tevens zijn de leden van Hockeyclub Sneek gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Ook deze kunt u nalezen op de site www.hockeysneek.nl.
 
 
Fluiten
Competitiewedstrijden van de jeugd worden over het algemeen geleid door clubscheidsrechters met een C-kaart. Wedstrijden van de F-, E- en soms D8-jeugd worden geleid door spelbegeleiders. Het is het streven van de vereniging dat de Jongste Jeugd wedstrijden altijd worden begeleid door een ouder of een ouder seniorenlid die óf een spelregelcursus jongste jeugd heeft gevolgt, óf in het bezit is van een C-kaart. Regelmatig organiseert hockeyclub Sneek een scheidsrechterscursus, gevolgd door een officieel examen. Het wordt op prijs gesteld wanneer ouders hun C-kaart halen.

Bardienst 
Alle ouders worden ingeschakeld voor bardiensten op zaterdag. Deze diensten worden tijdig bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiemiddelen. De bardiensten zijn verplicht. Daarnaast wordt het in de toekomst mogelijk om je zelf in te schrijven op een bardienst middels BAS.
 
 
Velddienst
Twee keer per seizoen wordt er een lijst gepubliceerd van ouders en/of leden welke een velddienst kunnen draaien.
 
Vervoer
Alle ouders worden op toerbeurt ingeschakeld voor het vervoer naar de uitwedstrijden van het team waarin hun kind speelt. De rijbeurten worden tijdig bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiemiddelen.

Contributie en entreegeld
Leden van hockeyclub Sneek zijn verplicht tot het betalen van de contributie en andere bijdragen middels automatische incasso. Op het aanmeldingsformulier worden daartoe de benodigde gegevens gevraagd. Afboeking van de contributie zal plaatsvinden in de tweede helft van september; de penningmeester zal dit tijdig bekend maken.
Bij het opzeggen van het lidmaatschap komen alle automatische incasso’s te vervallen, nadat alle openstaande betalingen van het lopende jaar zijn voldaan.

Wedstrijdkleding
Het dragen van de officiële Sneeker wedstrijdkleding is verplicht, ook tijdens vriendschappelijke wedstrijden en toernooien; tenzij het KNHB-reglement anders voorschrijft of met toestemming van het bestuur. Voor het voeren van commerciële uitingen op wedstrijd- en trainingskleding gelden aparte regels. Hiervoor is toestemming van het bestuur vereist. Kleding is verkrijgbaar bij Intersport de Leeuw te Sneek

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden voor 1 mei van enig jaar. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen ter attentie van de secretaris worden geaccepteerd. Opzeggen kan eveneens via mail: [email protected] (vraag altijd wel om een bevestiging). Wordt na 1 mei opgezegd, dan is contributie voor het volgend seizoen toch verschuldigd.
Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg met en goedkeuring van de secretaris toegestaan, waarbij voor 15 juli de definitieve beslissing aan de secretaris moet worden medegedeeld.

Divers
Jeugdleden die de seniorenleeftijd bereiken zijn automatisch gehouden aan de voorwaarden die zijn verbonden aan het lidmaatschap voor senioren.
 
Voorwaarden Lidmaatschap Senioren  
Regels
Leden zijn onderworpen aan de zogenaamde 'huisregels' van hockeyclub Sneek, die de goede gang van zaken bij de club beogen; deze huisregels worden gepubliceerd op de website en in het bewaarsticky. Dit is een eenmalige uitgave met allerlei gegevens en adressen die aan het begin van ieder seizoen verschijnt. Tevens zijn de leden van hockeyclub Sneek gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u nalezen op de site www.hockeysneek.nl.
  
Fluiten
Voor een optimaal competitieverloop is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk scheidsrech­ters zijn. Sinds het seizoen 2006/2007 is het verplicht dat alle senioren die wedstrijden spelen in het bezit zijn van een C-kaart. Daartoe organiseert hockeyclub Sneek scheidsrechterscursus­sen. Nieuwe leden die geen C-kaart hebben zijn door toetreding tot het lidmaatschap verplicht zo spoedig mogelijk - binnen twee jaar - hun C-kaart te behalen; daartoe kunnen zij door het bestuur worden aangewezen. Namens het bestuur draagt de scheidsrechterscommissie zorg voor de aanwijzing van de scheidsrechters; dit gebeurt op persoonlijke aanwijzing. Seniorenteams zijn verplicht er onderling zorg voor te dragen dat opgestelde scheidsrechters uit hun team verschijnen, danwel dat er bevoegde vervanging op het veld staat. In beginsel is elke scheidsrechter zelf verantwoordlijk voor het doorgeven van zijn beschikbaarheid aan de scheidsrechterscommissie voordat deze wedstrijden heeft aangewezen, danwel na aanwijzing zelf voor vervanging te zorgen. Senioren worden zowel op zaterdag als op zondag opgesteld. Het niet komen opdagen als scheidsrech­ter kan tot schorsing leiden.
 
Bardienst
De bezetting van de bar geschiedt door aanwijzing namens het bestuur. Ieder lid zal via de zogenaamde 'team-aanwijzing' worden ingeschakeld bij het doen van bardiensten, op zondag. Deze diensten worden tijdig bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiemiddelen. De bardiensten zijn verplicht.
 
Contributie en entreegeld
Leden van hockeyclub Sneek zijn verplicht tot het betalen van de contributie middels automatische incasso. Op het aanmeldingsformulier worden daartoe de benodigde gegevens gevraagd. Afboeking van de contributie zal plaatsvinden in de tweede helft van september; de penningmeester zal dit tijdig bekend maken. Andere bijdragen en te innen kosten zullen ook middels automatische incasso worden geïncasseerd. Bij opzeggen lidmaatschap komen alle automatische incasso’s te vervallen, nadat de betalingen van het lopende jaar zijn voldaan.
 
Boetes
De door de KNHB opgelegde elftalboetes worden geheel verhaald op het betreffende team. Persoonlijke boetes worden verhaald op het lid afzondelijk.
Wedstrijdkleding
Het dragen van de officiële Sneeker wedstrijdkleding is verplicht, ook tijdens vriendschap­pelijke wedstrijden en toernooien; tenzij het KNHB-reglement anders voorschrijft of met toestemming van het bestuur. Voor het voeren van commerciële uitingen op wedstrijd- en trainingskleding gelden aparte regels. Hiervoor is toestemming van het bestuur vereist.
 
Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden voor 1 mei van enig jaar. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen ter attentie van de secretaris worden geaccepteerd. Wordt na 1 mei opgezegd, dan is contributie voor het volgend seizoen toch verschuldigd. Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg met en goedkeuring van de secretaris toegestaan, waarbij voor 15 juli de definitieve beslissing aan de secretaris moet worden medegedeeld